tile

نصر اصفهانی، اسداله

Oral History Interview

Interviewer
فرشته نورایی
Place
نیویورک
Date
۱۸ سپتامبر ۱۹۸۲
Condition
باز
Language
Persian
Content
۲۷ صفحه + خلاصه + زندگی نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
افسر شهربانی‌؛ استاندار کرمان (۱۳۵۳- ۱۳۵۲‌)‌؛ استاندار فارس‌ (۱۳۵۵- ۱۳۵۳‌)‌؛ وزیر کشور (۱۳۵۸- ۱۳۵۷‌)‌.
Abstract
پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ استانداری کرمان‌؛ استانداری کرمان و رابطۀ دفتر آن با مردم‌؛ مرکزی کردن قدرت و خودمختاری در ادارۀ امور منطقه‌؛ استانداری فارس‌؛ رابطۀ بین دفتر استاندار و هیات‌های دینی و قومی منطقه‌؛ جشن‌های هنر شیراز‌؛ وزارت کشور در دوران نخست وزیری آموزگار‌؛ نحوۀ تصمیم‌گیری در کابینه؛ حادثۀ سینما رکس و استعفای آموزگار‌؛ ناصر مقدم به عنوان رییس ساواک‌؛ دیدگاه شاه نسبت به ارتشبد حسین فردوست و ارتشبد عباس قرباغی‌؛ نخست‌وزیری شاپور بختیار‌؛ اقامت شاه‌ در بیمارستان کرنل در نیویورک‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.