مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با ورهرام، سپهبد کریم

دوران تأسیس ارتش ایران؛ خاطراتی از رضا شاه، شیوه رهبری او و روابطش با نیروهای نظامی؛ سرنوشت ارتش ایران در دوران اشغال کشور از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵؛ خاطراتی از بحران آذربایجان و خدمت در این استان در دوران حضور نیروهای ارتش سرخ و تشکیل فرقه دموکرات؛ در ساختار و برنامه‌های عملیاتی ارتش ایران؛ خاطراتی از برخی از امرای ارتش و رهبران سیاسی کشور؛ روابط ایران و عراق پس از کودتای سرهنگ قاسم در سال ۱۳۳۷؛ پیامدهای شورش‌های مذهبی سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ در استان فارس؛ عضویت در مجلس سنا و نقش این مجلس در عرصۀ سیاسی ایران در دهه ۱۳۵۰؛ دربارۀ محمدرضا شاه و خاطراتی از یک ملاقات با او در سال ۱۳۵۷.

قسمت 1

قسمت 2

متن

varahram_general_karim_1 varahram_general_karim_2

فهرست

۲۶ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده