مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با توئیچل، همیلتون – ژنرال

سرگذشت زندگی و نخستین دور اقامت در ایران(۱۳۴۰)؛ برداشت‌هایی از مردم ایران و رهبران آنان و شخص شاه؛ نقش هیئت مستشاران نظامی آمریکا در ایران؛ روابط بین ایران از سویی و وزارت‌های خارجه و دفاع آمریکا از سوی دیگر؛ روابط بین هیئت مستشاران نظامی و سفارت آمریکا در تهران؛ نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس؛ اهداف و برنامه‌های شاه در مورد نیروهای نظامی ایران؛ ارتش در ذهن مردم ایران؛ دگرگونی‌های اجتماعی ایران در دهه ۱۳۴۰؛ برداشت‌هایی از ارتش ایران و فرماندهانش؛ طرح‌های هیئت مستشاران نظامی آمریکا در مورد نیروهای نظامی ایران؛ فروش اسلحۀ آمریکایی به ایران؛ نگرانی‌های آمریکا در مورد آموزش نحوه استفاده از این سلاح‌ها و نگهداری آن‌ها؛ دربارۀ مخالفین رژیم در دوران پهلوی؛ ارزیابی شخصی از سیاست کنونی ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Hamilton-Twitchell-Part-I Hamilton-Twitchell-Part-II Hamilton-Twitchell-Part-III Hamilton-Twitchell-Part-IIII Hamilton-Twitchell-Part-V Hamilton-Twitchell-Part-VI

فهرست

۱۲۴ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده