مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با نویسی، یزدان

پیشینۀ تحصیلی؛ ورود به ارتش؛ ساختار و اهداف گارد شاهنشاهی؛ وظایف گارد جاویدان؛ خاطراتی از دربار شاهنشاهی و نحوه کار آن؛ ویژگی‌های شخصی شاه، ویژگی‌های شخصی شهبانو فرح‌؛ برنامه‌ها و سفرهای شهبانو فرح؛ تهیۀ مقدمات آخرین سفر محمدرضا شاه از ایران؛ واکنش شاه به تظاهرات طرفداران انقلاب سال ۱۳۵۷؛ خاطراتی از خانواده سلطنتی در ماه‌های نخستین پس از ترک ایران؛ نحوه رفتار انور سادات و ملک حسن پادشاه مراکش با محمدرضاشاه‌؛ روابط شاه با تیمور بختیار؛ عوارض بیماری و روحیۀ شاه در ایام تبعید؛ تلاش برای ترور شاه‌؛ نظر محمدرضا شاه دربارۀ برخی از سیاست پیشگان و دولتمردان ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Yazdan-Nevisi-A-I Yazdan-Nevisi-B-II Yazdan-Nevisi-Eng

فهرست

۴۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده