مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با نفیسی، محمد

پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ خاطراتی از تحصیل در آمریکا‌؛ دانشجویان ایرانی در آمریکا در دهه ۱۳۴۰‌؛ شروع به کار در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران‌؛ تهیۀ برنامه‌های کودک در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران‌‌؛ هدف و برنامه‌های سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران‌‌؛ واکنش دیگر سازمان‌های دولتی به برنامه‌‌های رادیو و تلویزیون ملی ایران‌‌؛ مدیریت رضا قطبی در رادیو و تلویزیون‌؛ برخوردهای سازمان رادیو و تلویزیون و ساواک‌‌؛ تاثیر پوشش تلویزیونی محاکمۀ چریک‌ها‌؛ سیاست سانسور در ایران‌؛ مشکلات داخلی در سازمان رادیو و تلویزیون پس از رشد سریع این سازمان‌؛ برنامه‌های سازمان رادیو و تلویزیون و واکنش عمومی‌؛ جشن‌های هنر شیراز‌‌؛ فضای فرهنگی برنامه‌های تلویزیون در ایران‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

متن

Mohammad-Nafisi-I- pdf Mohammad-Nafisi-II- pdf Mohammad Nafisi-English- pdf

فهرست

۹۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده