مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مهتدی، علی اکبر

پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ در دبیرستان سیاسی تهران‌؛ خاطراتی از علی اکبر داور و اصلاحات در نظام قضایی کشور در دوران رضا شاه‌؛ دلایل مرگ عبدالحسین تیمورتاش و داور‌؛ رهبری و خصوصیات رضا شاه‌؛ محاکمۀ برادرزاده رضا شاه در بابل‌؛ دربارۀ نظام قضایی ارتش‌؛ دادگاه نظامی رزم‌آرا و غلامحسین فروهر‌؛ نخست‌وزیری رزم‌آرا‌؛ سیاست نفتی رزم‌آرا‌؛ ملاقات مصدق و رزم‌آرا‌؛ رابطۀ رز‌م‌آرا با جبهه ملی و دربار شاه‌؛ آرمان‌های سیاسی رزم‌آرا‌؛ ترور رزم‌آرا‌؛ دربارۀ ارنست پرون و حسین فردوست‌؛ دربارۀ نقشه کودتای سرلشگر قره‌نی؛ نویسندۀ کتاب «بیست و سه سال».

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

General Ali Akbar-Mohtadi-pdf General Ali Akbar-Mohtadi-English-pdf

درباره مصاحبه شونده