مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مؤید ثابتی، علی

خاطراتی از دوران مجلس‌؛ خاطراتی از رضا شاه و روش رهبری وی‌؛ سیاست رضا شاه در مقابل مذهب‌؛ حادثۀ مسجد گوهرشاد‌؛ دربارۀ دسیسه‌های انگلیس در سیاست ایران‌؛ خاطرات مصدق از برخوردهای رضا شاه و انگلیسی‌ها‌؛ فشارهای روسیه بر ایران در زمان جنگ جهانی دوم‌؛ نخست وزیری قوام و بحران آذربایجان‌؛ دولت مصدق و وقایع سال ۱۳۳۲‌؛ دو آیندۀ تلخ برای ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Ali-Moayyed-Sabeti-APt-I Ali-Moayyed-Sabeti-English

فهرست

۱۶ صفحه + خلاصه + زندگینامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده