مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مترینکو، مایکل

پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی؛ خاطراتی از دوران خدمت در سپاه صلح آمریکا در ایران در اوایل دهه ۱۳۵۰؛ کردهای ایران؛ سپاه دانش در ایران؛ گرایش‌های سیاسی ایرانیان در دهه ۱۳۵۰؛ بخش روادید سفارت آمریکا در تهران‌؛ دربارۀ تغییرات اقتصادی- اجتماعی ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ فعالیت‌های سفارت آمریکا در ایران‌؛ فعالیت‌های سیاسی کنسولگری ایالات متحدۀ آمریکا در تبریز؛ اغتشاشات تبریز در ماه‌های پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷؛ تظاهرات طرفداران رژیم‌ شاه؛ آتش زدن سینما رکس آبادان؛ آمریکا در افکار عمومی ایرانیان؛ واکنش سفارت به این رویدادها؛ شایعاتی دربارۀ استعفای جمعی افسران نیروی هوایی در تبریز و شیراز‌؛ پیدایش سازمان های انقلابی در تبریز و اشغال کنسولگری به دست انقلابیون؛ موضع دولت آمریکا نسبت به حکومت انقلابی؛ نخستین تلاش برای اشغال سفارت آمریکا و رقابت میان جناح‌های گوناگون انقلابی؛ اشغال سفارت و گروگانگیری اعضای آن؛ خاطراتی از دوران اسارت در سفارت.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

متن

Michael-Metrinko-Vol-I Michael-Metrinko-Vol-II Michael-Metrinko-Vol-III Michael-Metrinko-Vol-IIII Michael-Metrinko-Vol-V Michael-Metrinko-Vol-VI Michael-Metrinko-Vol-VII Michael-Metrinko-Vol-VIII Michael-Metrinko-Vol-VIIII Michael-Metrinko-Vol-X Michael-Metrinko-Vol-XI Michael-Metrinko-Vol-XII

فهرست

۲۳۸ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده