مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مهرآموز، اسماعیل

پیوستن به ارتش و آغاز خدمت در رکن دوم؛ فعالیت‌های ضداطلاعاتی در مقابله با عوامل اتحاد جماهیر شوروی؛ تحریکات جمال عبدالناصر در ایران و رویدادهای سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲؛ فعالیت‌های تیمور بختیار علیه نظام سیاسی ایران و روابط او با آیت‌الله خمینی و دولت عراق؛ مسایل امنیتی ناشی از بازگشت ایرانیان برون مرزی از عراق و اتحاد جماهیر شوروی.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Esmail-Mehramooz-English-pdf Esmail-Mehramooz-pdf

فهرست

۲۹ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده