مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با متینی، جلال

پیشینۀ خانوادگی و کودکی‌؛ خاطراتی از تحصیل در دانشگاه تهران‌؛ گرایش‌های سیاسی جوانان در آن دوران‌؛ دوران تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد‌؛ تفکرات و فضای سیاسی دانشگاه‌؛ آموزش عالی در ایران‌ و برنامه‌‌ریزی برای توسعۀ آن‌؛ خاطراتی از علی شریعتی‌؛ مشکلاتی دربارۀ اشتغال در دانشگاه فردوسی‌؛ پشتیبانی گروه‌های محلی از شریعتی برعلیه دانشگاه‌؛ عملکرد شریعتی به عنوان استاد دانشگاه فردوسی‌؛ خاطراتی از استانداران مختلف خراسان‌؛ رابطۀ دانشگاه و طبقه‌های مختلف جامعه در مشهد‌؛ خاطراتی از انقلاب‌؛ رابطۀ دانشگاه فردوسی با کشورهای همسایه با ایران‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Jalal-Matini-APt-I Jalal-Matini-English

فهرست

۳۸ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده