مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با لنچافسکی، جرج

خاطراتی از اولین تجربه‌ها در ایران در جنگ جهانی دوم‌؛ خاطراتی از سفر به ایران‌؛ دربارۀ نخبگان سیاسی ایران‌؛ برداشت‌هایی از شاه در دهه ۱۳۳۰‌؛ رابطۀ گریدی سفیر آمریکا و شاه‌؛ دربارۀ سیاست خارجی ایران و روش‌های گوناگون شاه در تصمیم‌گیری‌؛ مصدق و خمینی‌؛ انقلاب سفید‌؛ دوران سفارت مک‌آرتر در تهران‌؛ روابط شاه و رییس‌جمهور‌های مختلف آمریکا‌؛ رابطۀ شاه با دیگر قدرت‌های منطقه‌‌ای‌؛ بخت‌های سیاسی جبهه ملی‌؛ مصاحبۀ با مصدق‌؛ شاه و سیاست نفتی ایران‌؛ آگاهی شاه از نیرو‌های سیاسی فعال در واشنگتن.

قسمت 1

قسمت 2

متن

George-Leneczowski- pdf

فهرست

۴۳ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده