مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با کوثری، حمید

پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی؛ آغاز فعالیت‌های سیاسی در ایران؛ دربارۀ تظاهرات هواداران جبهه ملی در سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰؛ جنبش دانشجویی در ایالات متحدۀ آمریکا؛ تاریخچه، ساختار و اهداف کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و اختلاف‌های بین شعبه‌های این کنفدراسیون در اروپا و آمریکا و بین گرو‌های چپ و اسلام‌گرای آن؛ افراطی شدن کنفدراسیون در آمریکا‌؛ دربارۀ تنش در جبهه ملی در سال‌های ۱۳۴۴-۱۳۴۳؛ دربارۀ مصطفی چمران‌؛ سیاست دولت وقت ایران دربارۀ کنفدراسیون؛ کنفدراسیون دانشجویان در اروپا‌؛ دربارۀ فروپاشی کنفدراسیون و انقلاب اسلامی.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Hamid-Khosari-APT-I

درباره مصاحبه شونده