مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با جزایری، شمس الدین

دوران کودکی و آغاز خدمت دولتی؛ خاطراتی از دوران اشغال ایران در جنگ جهانی دوّم؛ رابط بین رضاشاه و نمایندگان آلمان؛ خاطراتی از اسماعیل مرآت؛ دوران وزارت فرهنگ و هنر؛ روابط با بهائیان؛ خاطراتی از آرتور میلسپو و اوضاع وزارت مالیه در آن زمان؛ خاطراتی از نخست‌وزیری رزم‌آرا و وزرایش؛ پیشنهادهای شرکت نفت ایران و انگلیس دربارۀ تجدید نظر در قرارداد؛ گفت‌‌و‌گوها با محمدرضا شاه و علی امینی دربارۀ نفت؛ ناتوانی رزم‌آرا در حل بحران نفت و کشته شدن او؛ خاطراتی از آیت‌اله بروجردی و نگرانی‌های او دربارۀ گسترش مذهب بهائی؛ نفوذ بهائیان در وزارت فرهنگ و هنر و عواقب سیاسی آن؛ استانداری خراسان؛ رویاروئی با جبهه ملی در خراسان؛ روابط نهادهای امنیتی و انتظامی با نهادهای مذهبی در مشهد.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Shamseddin-Jazayeri-APt-I Shamseddin-Jazayeri-English

فهرست

۳۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده