مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با جندقی، مظفر

کودکی در کرمان‌؛ شرایط اقتصادی‌، فرهنگی و اجتماعی کرمان‌؛ همکاری با جبهه ملی‌؛ سازماندهی حزب توده در دانشگاه تهران‌؛ خاطراتی از محمد مصدق و مظفر بقایی کرمانی‌؛ قراردادهای خصوصی در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ کشاورزی در ایران پس از انقلاب سفید‌؛ دربارۀ سرلشکر ضرغام‌؛ عضویت در حزب نوین و رستاخیز‌؛ عملکرد مجلس‌؛ انقلاب سال ۱۳۵۷‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Mozaffar-Jandaq-APt-I Mozaffar-Jandaq-English

فهرست

۳۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده