مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با جفرودی، کاظم

خاطراتی از دوران کودکی و تحصیلی؛ نخستین مشاغل؛ ایران در دوران رضاشاه؛ فراز و نشیب‌های شخصی در عرصۀ سیاسی؛ اوضاع سیاسی ایران در دوران پهلوی؛ خاطراتی از دانشگاه تهران؛ دگرگونی در سطح و معیارهای آموزش عالی؛ دربارۀ حزب توده و فعالیت‌های آن؛ در سیاست‌زدگی تدریجی دانشگاه تهران و خاطراتی از روسای گوناگون آن؛ دلایل افزایش نارضایتی و روحیۀ انتقادی در دانشگاه‌های ایران؛ کارنامۀ برنامه‌ریزی آموزش عالی در ایران؛ دیدار با رهبران و شخصیت‌های گوناگون سیاسی در آستانۀ انقلاب، دربارۀ قراردادهای ساختمانی و نقشه‌های جامع شهری در ایران؛ خاطراتی از تشکیل جبهه ملی و نحوه تصمیم‌گیری رهبران آن در بحران انقلاب اسلامی؛ خاطراتی از محمدرضاشاه، محمد مصدق و برخی دیگر از رهبران و شخصیت‌های سیاسی ایران؛ پیوستن به حزب مردم‌؛ خاطراتی از مجلس سنا؛ دیدارهای بین فرماندهان نظامی و رهبران مخالف رژیم در آستانۀ انقلاب؛ نخست‌وزیری شاهپور بختیار؛ جبهه ملی و انقلاب‌؛ سپهبد ناصر مقدم و ارتشبد عباس قره‌باغی و تصمیم فرماندهان نظامی به اعلام بی‌طرفی ارتش در انقلاب؛ نقش مهدی بازرگان در رویدادهای دوران‌های پیش و پس از انقلاب؛ خاطراتی از محمد بهشتی و روابطش با جبهه ملی؛ خاطراتی از رویدادهای دوران انقلاب؛ دربارۀ اختفا، دستگیری، زندان و فرار؛ فعالیت‌های جبهه ملی پس از انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

متن

Kazem-Jafrudi-APt-I Kazem-Jafrudi-BPt-II Kazem-Jafrudi-English

فهرست

۷۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده