مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با همایون، داریوش

خاطراتی از دوران کودکی؛ گرایش جوانان ایران به فعالیت های سیاسی در دهه ۱۳۲۰؛ ناسیونالیسم در دوران رضاشاه؛ تاسیس روزنامۀ «آیندگان»؛ محدودیت‌های دولتی در کار روزنامه نگاری؛ خاطراتی از کارهای موسسه فرانکلین در تهران؛ درباره تشکیل کانون نویسندگان ایران؛ ماهیت و ابعاد فرهنگ سیاسی-اجتماعی ایرانیان در دوران پهلوی؛ دگرگونی گرایش‌های سیاسی ایرانیان در دوران پهلوی؛ درباره نخست وزیری امیرعباس هویدا؛ ریشه‌ها، برنامه‌ها و نحوه فعالیت حزب رستاخیز؛ نخست وزیری جمشید آموزگار؛ مقاله تحریک آمیز روزنامۀ « اطلاعات» دربارۀ آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۵۶؛ خاطراتی از اوضاع سیاسی ایران در ماه‌های پیش از پیروزی انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

متن

Darisuh-Homayoun-APt-I Dariush-Homayoun-English

فهرست

۵۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده