مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با غفاری، عباس

تبار خانوادگی‌؛ خاطراتی از کودکی و دوران تحصیل‌؛ شروع به کار در ایران‌؛ ساواک‌؛ استخدام در شرکت ملی نفت ایران‌؛ سیاست‌های استخدامی در شرکت ملی نفت ایران‌‌؛ تحصیلات مدیران شرکت ملی نفت ایران در آمریکا‌؛ بورس‌های تحصیلی شرکت ملی نفت و استخدام کارگران ایرانی‌؛ ترکیب اجتماعی دانشجویان ایرانی در آمریکا در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰‌؛ فعالیت‌های کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا‌؛ فعالیت‌های سیاسی دانشجویان دارای بورس تحصیلی شرکت نفت‌؛ حضور و فعالیت‌های شرکت ملی نفت در آمریکا‌؛ روابط بین شرکت نفت ایران و دیگر شرکت‌های بزرگ نفت‌؛ نقش نفت در شکل گیری سیاست‌های ایران‌؛ شرکت ملی نفت ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷‌؛ خاطراتی از تصدی دفتر شرکت ملی نفت در نیویورک توسط عوامل انقلابی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Abbas-Ghaffari-A-I Abbas-Ghaffari-Eng

فهرست

۳۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده