مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با بنی احمد، احمد

پیشینه سیاسی و اجتماعی خانوادگی، انتشار روزنامۀ «عصر تبریز»، فعالیت در احزاب زحمت‌کشان ایران و نیروی سوّم، شرکت در انتخابات مجلس به عنوان نامزد حزب رستاخیز، دربارۀ شخصیت‌های سیاسی ایران در دهه ۱۳۵۰، داوری در‌بارۀ نخست‌وزیری جمشید آموزگار‌، تلاش‌های شاه برای باز کردن فضای سیاسی ایران، تاکید کارتر رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا بر حقوق بشر و پی‌آمدهای آن در ایران، ریشه‌های انقلاب ایران، خاطراتی از روابط آیت‌الله کاظم شریعتمداری با دولت در دوران پهلوی، دربارۀ تشکیل حزب سیاسی خود‌، شورش‌های تبریز در سال ۱۳۵۶، مقدمات انتخاب نخست‌وزیر جدید در آستانه پیروزی انقلاب، موقعیت شریعتمداری پس از انقلاب‌، خاطراتی از زندان پس از انقلاب، نکاتی دربارۀ تحولات در ذهنیت سیاسی مردم آذربایجان.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Ahmad-Bani-Ahmad-APt-I Ahmad-Bani-Ahmad-BPt-II Ahmad-Bani-Ahmad-English

فهرست

۷۱ صفحه‌ + + خلاصه + زندگی نامه + مطالب تکمیلی‌ + فهرست راهنما.

درباره مصاحبه شونده