مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با بختیار، آقا خان

خاطراتی از دوران کودکی‌، زندگی در ایل بختیاری‌‌، روابط بین بختیاری‌ها‌، دولت مرکزی و منافع نفت در خوزستان‌، اتفاقات سال‌های ۱۳۴۲- ۱۳۴۱‌، برادران انتظام‌، حسین علا‌ء، حسن علی منصور و امیر عباس هویدا‌‌، شخصیت شاه و روش‌های رهبری وی‌، وضعیت اقتصادی و سیاسی عشایر ایران‌، ملاقات رییس جمهور کندی و تیمور بختیار‌، دلایل برکناری بختیار و فعالیت‌های وی در خارج از ایران‌، شرکت ملی نفت ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

قسمت 14

متن

Aqakhan-Bakhtiyar-A-I Aqakhan-Bakhtiyar-B-II Aqakhan-Bakhtiyar-Eng

فهرست

۷۱ صفحه‌ + + خلاصه + زندگی نامه + فهرست راهنما.

درباره مصاحبه شونده