مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با اردلان، فرج اله

پیشینه خانوادگی و تحصیلی؛ فعالیت در جبهه ملی و آشنایی با کریم سنجابی؛ خاطراتی از جبهه ملی در پی رویدادهای مرداد ۱۳۵۲؛ دوران دانشجویی در انگلستان و مقدمات تشکیل کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا؛ آغاز جنبش دانشجویان ایرانی در آمریکا؛ دیدار رهبران کنفدراسیون با رابرت کندی وزیر دادگستری ایالات متحد آمریکا؛ داستان خیبرخان در آمریکا؛ فعالیت‌های هواداران جبهه ملی در اروپا و آمریکا؛ شکاف در جبهه ملی ایران و آغاز کشمکش و چند دستگی در کنفدراسیون؛ شکاف در جبهه ملی ایران به دنبال نامه‌های دکتر محمد مصدق از احمد آباد‌؛ فعالیت‌های جبهه ملی در الجزایر؛ خاطراتی از ابراهیم یزدی، صادق قطب‌‌زاده، شاهین فاطمی و هدایت‌الله متین دفتری؛ همکاری با دکتر علی امینی و شاهین فاطمی در پاریس پس از انقلاب ۱۳۵۷. ‌

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Farajollah-Ardalan-Apt

درباره مصاحبه شونده