مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با اعلم، عبدالمجید

پیشینه خانوادگی و تحصیلی‌؛ نخستین دیدار و آغاز دوستی با «محمدرضاخان» فرزند «رضاخان سردار سپه»‌، به یاد‌آوردن اولین دیدار با ولیعهد‌ محمدرضا شاه‌؛ دوستی دوران کودکی با ولیعهد‌؛ ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری و آداب و عادات ولیعهد‌؛ یاد‌‌آوری اولین شرفیابی به حضور شاه در سال ۱۳۲۳‌؛ روش و شیوۀ گزراندن ایام فراغت شاه در سال ۱۳۱۸‌؛ شاه در دوران مصدق‌؛ روابط محمدرضاشاه با دوستان نزدیک در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ ازجمله: امیرهوشنگ دولّو، دکتر کریم ایادی، محمد خاتمی، پروفسور یحیی عدل‌؛ عادت شاه درخصوص جدا کردن کار و اوقات آسودگی‌؛ ارزیابی شاه از خودش‌‌؛ ویژگی‌های خلق و خو و منش شاه‌؛ واکنش شاه به مرگ ژنرال خاتمی؛ واپسین شب شاه درایران قبل از ترک کشور در سال ۱۳۵۷‌؛ دوران تدریس در دانشگاه در دهه ۱۳۲۰‌؛ مهدی بازرگان در دوران ریاستش بر دانشکده فنّی؛ بخش خصوصی و سازمان برنامه و بودجه؛ خاطراتی از برخی از رؤسای این سازمان: احمد زنگنه، ابوالحسن ابتهاج، خسرو هدایت و صفی اصفیا‌، درباره‌ی پروفسور یحیی عدل.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Abdol Maid-Alam- pdf

درباره مصاحبه شونده