tile

خدایی شاهرخی، فرشته

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
بتزدا، مریلند
Date
۲۴ مه ۱۹۹۱
Condition
باز
Language
Persian
Content
Interviewee Details
کوشندۀ حقوق زنان‌؛ سرپرست مددکاری اجتماعی در دارالتادیب‌؛ مدیرکل وزارت بهداشت‌.
Abstract
خاطراتی از کودکی در بلوچستان‌؛ برنامۀ آموزشی‌، سازماندهی‌، و آموزش مددکاران اجتماعی در مدرسۀ مددکاران اجتماعی در تهران‌؛ دارلتادیب برای جوانان‌؛ سازماندهی‌، هدف، برنامه‌های آموزشی‌، معلمان و دانشجویان مدرسه مددکاران اجتماعی در یاخچی آباد وابسته به سازمان زنان ایران‌؛ دربارۀ مرکز نگهداری و پرورش کودکان مدرسۀ یاخچی آباد‌؛ خدمات تنظیم خانواده‌؛ خدمات نظرخواهی حقوقی‌ و آموزش حرفه‌ای‌؛ تجربیاتی به عنوان یک مددکار اجتماعی در دادگاه‌های خانواده ایران‌؛ دوران کار پس از انقلاب‌؛ زندگی به عنوان یک زن شاغل در جمهوری اسلامی‌؛ خاطراتی از بازداشت و بازجویی در کمیته‌؛ در زندان اوین‌؛ ترک ایران پس از آزادی از زندان‌؛ زندگی دور از ایران‌؛ بررسی پروندۀ کاری سازمان زنان ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.