مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با ویلیامسون، ژنرال الیس

پیشینه شغلی و تحصیلی‌؛ دوران خدمت در ایران‌؛ ساختار و عملکرد نیروه‌های نظامی ایران‌؛ ویژگی‌‌ها و مقدار اسلحه‌های خریده شده از آمریکا؛ رشد نیرو‌های نظامی ایران‌؛ برنامه‌ریزی نظامی در ایران‌؛ سران ارتش ایران‌؛ سیاست آمریکا نسبت به ایران‌؛ واکنش‌ها در آمریکا درباره فروش سلاح به ایران‌؛ درباره شاه‌ و چگونگی سیاست‌های استراتژیکی وی‌؛ علاقه‌مندی آمریکا به فروش سلاح به ایران‌؛ وضع سیاسی ایران در نیمه اول دهه ۱۳۵۰‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

متن

Ellis-Williamson-Part-I Ellis-Williamson-Part-II Ellis-Williamson-Part-III Ellis-Williamson-Part-IIII Ellis-Williamson-Part-V Ellis-Williamson-Part-VI Ellis-Williamson-Part-VII

فهرست

۱۹۰ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده