مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با ولیان، عبدالعظیم

پیشینۀ تحصیلی و شغلی؛ خاطراتی از شیوه‌های جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در ارتش؛ خدمت در دوران وزارت سپهبد اسماعیل ریاحی؛ خاطراتی از وزارت تعاون و امور روستایی‌؛ تعامل نهادهای گوناگون دولتی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاحات ارضی؛ اجرا کردن قانون اصلاحات ارضی؛ حضور در شورای عالی اقتصاد؛ شیوه رهبری محمدرضا شاه؛ دوران استانداری در خراسان.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Abdol-Azim-Valian-APt-I Abdol-Azim-Valian-English

فهرست

۳۳ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + مطالب تکمیلی + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده