مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با تالبوت، فیلیپس

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Philips-Talbot-I.pdf Philips-Talbot-II.pdf Philips-Talbot-III.pdf

فهرست

مصاحبه در جریان است.

درباره مصاحبه شونده