مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با استوتسمن، جان

شروع کار سیاسی‌؛ خاطراتی از سفارت ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ محمد مصدق و رهبران مهم سیاسی دیگر‌؛ فرهنگ ایرانی‌؛ نقش انگلیس در ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ روابط ایران و آمریکا در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰‌؛ خاطراتی از شاه در آن دوران‌؛ رابطۀ بین سفیران مختلف آمریکا و شاه‌؛ آمریکا و نخست‌وزیری رزم‌آرا‌؛ ترور سپهبد رزم‌آرا‌؛ سیاست آمریکا در قبال مصدق و نقش این کشور در سرنگونی مصدق‌؛ رابطۀ سفیر آمریکا، هنری گریدی، با مصدق‌؛ دگرگونی موضع سیاسی آمریکا دربارۀ رویدادهای ۱۳۳۲‌؛ عملیات آجکس؛ سیاست‌های ایران پس از ۱۳۳۲‌؛ سیاست‌ آمریکا نسبت به ایران پس از سرنگونی مصدق.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

John-Stutesman-Vol-I John-Stutesman-Vol-II John-Stutesman-Vol-III

فهرست

۹۶ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده