مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با اشلزینگر، جیمز

روابط ایران و آمریکا در دهه ۱۳۵۰‌؛ گفت‌و‌گو‌ها دربارۀ نفت‌؛ فروش اسلحه‌؛ در نظر داشتن مسایل سیاسی- جغرافیایی در روابط ایران و آمریکا‌؛ گفت‌و‌گوها در واشنگتن دربارۀ سیاست آمریکا در قبال ایران در دهه ۱۳۵۰‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

James-Schlesinger-Vol-I James-Schlesinger-Vol-II James-Schlesinger-Vol-III James-Schlesinger-Vol-IIII

فهرست

۹۷ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده