مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با راسک، دین

خاطراتی از بحران آذربایجان در سال ۱۳۲۳‌؛ رابطۀ ایران و آمریکا در دوران دولت کندی‌؛ نقش پیمان سنتو در روابط ایران و آمریکا‌؛ مباحثی بین دولت کندی و دولت ایران دربارۀ فروش اسلحه‌؛ آمریکا و انقلاب سفید‌؛ سیاست آمریکا در مقابل شاه در دهه ۱۳۴۰‌؛ در نظر داشتن ایران در امور سیاسی- جغرافیایی آمریکا‌؛ سیاست آمریکا در مقابل ایران در دوران دولت جانسون.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Dean-Rusk-Vol-I Dean-Rusk-Vol-II

فهرست

۴۶ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده