مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با رویس، ویلیام

: پیشینۀ خانوادگی و تحصیلات؛ دلایل رفتن به ایران؛ تدریس در انجمن ایران و آمریکا در تهران؛ زندگی اجتماعی در تهران در اوایل دهه ۱۳۴۰؛ نظر دانشجویان ایرانی دربارۀ ایالات متحدۀ آمریکا؛ خاطراتی از برخی شخصیت‌های ایرانی و رویدادهای سیاسی در دوران نخست‌وزیری علی امینی؛ رویدادهای اوایل دهه ۱۳۴۰ و پیامدهای آن بر فضای سیاسی ایران در اواخر همین دهه؛ خاطراتی از برخی از شهرهای ایران‌، رامسر‌، اصفهان‌، شیراز‌ و مشهد‌،‌؛ دربارۀ برخی از رهبران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در ایالات متحدۀ آمریکا در اوایل دهه ۱۳۴۰‌، مجید تهرانیان و صادق قطب‌زاده؛ انجمن ایران و آمریکا در شیراز.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

درباره مصاحبه شونده