مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با رشتی، محمد علی

پیشینۀ تحصیلی و شروع به کار‌؛ خاطراتی از حسنعلی منصور و حلقۀ ترقی‌؛ انقلاب سفید‌؛ عملکرد مجلس‌؛ روند تغییر در سیاست‌های مجلس در ایران‌؛ دلایل تشکیل حزب رستاخیز‌‌؛ خاطراتی از سفر دکتر مصدق به سازمان ملل‌؛ خاطراتی از خدمت در وزارت امور خارجه‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Mohammad-Ali-Rashti-APt-I Mohammad-Ali-Rashti-English

فهرست

۴۲ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده