مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با راجی، پرویز

خاطراتی از کودکی و شروع به کار‌؛ خاطراتی از دوران اشتغال در وزارت امور خارجه‌؛ عملکرد وزارت امور خارجه‌؛ عباس آرام در زمان وزارت امور خارجه‌؛ خصوصیات نخست‌وزیر هویدا‌؛ رابطۀ شاه و هویدا‌‌؛ واکنش هویدا به تغییرات سیاسی کشور‌‌؛ خاطراتی از اشرف پهلوی‌؛ سفر اشرف پهلوی‌ به چین و شروع روابط بین تهران و پکن‌؛ رابطۀ ایران و انگلستان در اواخر دهه ۱۳۵۰‌؛ حساسیت شاه به انتقاد‌های انگلیس‌؛ ریشه‌های انقلاب سال ۱۳۵۷‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Parviz-Raji- pdf

فهرست

۷۱ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده