مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با پور شجاع، امیر

خاطراتی از دوران کودکی‌؛ خاطراتی از خدمات پدر به عنوان یکی از همراهان رضا شاه‌؛ تحصیلات ابتدایی‌‌؛ شروع به کار در دربار سلطنتی‌؛ خاطراتی از ازدواج شاه با فرح‌؛ خدمت در کادر آجودانان شخصی فرح‌؛ خدمت‌کار شخصی شاه‌؛ عادت‌ها و زندگی روزانۀ شاه‌؛ رفتار شاه و برخورد وی با ملکه فرح‌؛ خاطراتی از شاه در دوران انقلاب‌؛ بیماری شاه و شرایط مرگ وی‌؛ ارزیابی خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شاه‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Amir-Pourshoja-APt-I

درباره مصاحبه شونده