مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با پرهام، باقر

تبار خانوادگی و تحصیلات؛ خاطراتی از اوضاع سیاسی رشت در دهه ۱۳۳۰؛ پیامدهای رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ در رشت؛ فعالیت‌های حزب ایران در گیلان؛ فعالیت‌های سیاسی، محاکمه و محکومیت به زندان در دهه ۱۳۳۰؛ مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران‌؛ گرویدن به سوی مارکسیسم؛ خاطراتی از امیرپرویز پویان و برخی دیگر از رهبران فدائیان خلق؛ فعالیت‌های سیاسی و برخوردهایی با ماموران دولتی‌؛ ملاقات با پرویز ثابتی؛ فضای سیاسی دانشگاه‌های ایران در دهه ۱۳۵۰؛ جهان‌بینی روشنفکران ایران در دهه ۱۳۵۰؛ چگونگی تاسیس و فعالیت‌های انجمن نویسندگان ایران؛ خاطراتی از مقدمات برنامۀ «شب‌های شعر» در انستیتو گوته در آستانۀ انقلاب؛ اهمیت سیاسی و دستاوردهای انجمن نویسندگان‌؛ سیاست‌زدگی انجمن نویسندگان در دوران انقلاب؛ سرکوب انجمن نویسندگان پس از استقرار جمهوری اسلامی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

فهرست

محقق و نویسنده؛ منتقد سیاسی؛ عضو موسس انجمن نویسندگان ایران.

درباره مصاحبه شونده