مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با پهلبد، مهرداد

: تبار خانوادگی و پیشینۀ تحصیلی؛ مشاغل اولیه در وزارت فرهنگ و هنر؛ اهداف و برنامه‌های وزارت فرهنگ و هنر در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰؛ بازیابی موسیقی کلاسیک ایرانی؛ برنامه‌های انستیتوی هنرهای زیبا؛ رقابت‌های درونی در وزارت اطلاعات و جهانگردی؛ تاسیس و مدیریت تالار رودکی؛ فیلم‌سازی در وزارت فرهنگ و هنر؛ نظر محمدرضاشاه دربارۀ کابینه حسن منصور؛ فعالیت‌های فرهنگی شهبانو فرح؛ سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و گسترش ارزش‌ها و دستاوردها فرهنگی ایران؛ فعالیت‌های وزارت فرهنگ و هنر در عرصۀ اکتشافات باستان‌شناسی و مرمت بناهای باستانی؛ دربارۀ فرهنگستان زبان؛ نقش وزارت فرهنگ و هنر در برگزاری جشن‌های هنری و رویدادهای رسمی؛ سانسور و گسترش صنعت سینمای ایران؛ تاثیر تبلیغات نیروهای چپ‌گرا در فعالیت‌های وزارت فرهنگ و هنر؛ خاطراتی از تاج‌گذاری محمدرضا شاه و جشن‌های دوهزار و پانصدساله.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

متن

Mehrdad-Pahlbod-APt-I Mehrdad-Pahlbod-BPt-II Mehrdad-Pahlbod-English

فهرست

۷۶ صفحه + خلاصه + زندگینامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده