مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با پهلوی، شاهپور محمود رضا

خاطراتی از دوران کودکی و تحصیل‌؛ خاطراتی از رضا شاه و برنامۀ وی برای تربیت شاهزاد‌گان‌؛ زندگی رضا شاه در تبعید‌؛ فعالیت‌هایی در بخش کشاورزی‌؛ توسعۀ روستایی در ایران در دوران پهلوی‌.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Prince-Mahmud-Reza-Pahlavi-APt-I Prince-Mahmud-Reza-Pahlavi-English

فهرست

۱۶ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده