مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با پهلوی، شاهپور غلامرضا

خاطراتی از کودکی‌؛ روابط خانوادگی و خانواده پهلوی‌؛ خاطراتی از رضا شاه‌؛ خاطراتی از تحصیل در دانشکده افسری‌؛ خاطراتی از زندگی با رضا شاه در تبعید در آفریقای جنوبی‌؛ برنامه‌‌ریزی برای آموزش ورزش در ایران‌؛ عملکرد تیم‌های ورزشی ایران در ‌رشته‌های مختلف‌‌؛ فعالیت‌هایی در زمینۀ توسعۀ کشاورزی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Prince-Gholam-Reza-Pahlavi-APt-I Prince-Gholam-Reza-Pahlavi-English

فهرست

۲۲ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده