مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با آوانسیان، آربی

پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی؛ آغاز فعالیت‌های هنری و استخدام در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران؛ دربارۀ جشن‌های هنر شیراز؛ مقدمات برگزاری و ترازنامۀ جشن‌های هنر شیراز و واکنش مطبوعات به برنامه‌های این جشن؛ دلایل مخالفت با جشن‌های هنر شیراز‌؛ سنت و نوآوری در عرصۀ هنرهای نمایشی در ایران؛ تفاوت‌های اساسی بین فرهنگ سنتی و روندهای هنری نوین؛ دربارۀ سانسور؛ هنرهای نمایشی در جامعۀ ارمنیان اصفهان.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

متن

Arbi-Ovanesyian-APt-I Arbi-Ovanesyian-English

فهرست

۷۸ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده