مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با اسکویی، نادر

پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ خاطراتی از رویدادهای سال‌های ۱۳۴۳- ‌۱۳۴۲؛ عضویت در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ فعالیت‌های کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا در دهه ۱۳۵۰؛ افراطی شدن کنفدراسیون دانشجویان‌‌؛ ساختار و منبع مالی کنفدراسیون دانشجویان‌؛ دسته‌گرایی در کنفدراسیون دانشجویان‌؛ سازمان احیا به عنوان یک سازمان دانشجویی‌؛ فعالیت‌های دانشجویی در اروپا در دهه ۱۳۵۰‌؛ مشکلات با پلیس فرانسه‌ و اتهامات ترور‌؛ ملاقات با آیت‌الله خمینی در پاریس‌؛ برگشت به ایران و شرکت در انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

Nader-Oskui- pdf

درباره مصاحبه شونده