مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با اونی، ارنست

پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ شروع به کار در سازمان سیا‌؛ ارزیابی اوضاع ایران در سازمان سیا و دلایل رفتار آمریکا نسبت به مصدق‌؛ اطلاعات سیا دربارۀ حزب توده در دهه ۱۳۳۰‌؛ شاه و سپهبد زاهدی در سال‌های ۱۳۳۲- ۱۳۳۰‌؛ عملیات آجکس‌؛ آمریکا و جبهه ملی پس از ۱۳۳۲‌؛ تیمور بختیار و برکناری وی‌؛ دولت امینی‌؛ انقلاب سفید‌‌؛ تاسیس‌، ساختار و هدف ساواک‌؛ حسن علوی کیا و حسن پاکروان‌؛ دلایل و پیامدهای رویدادهای سال‌های ۱۳۴۳-۱۳۴۲‌؛ اطلاعات سازمان سیا دربارۀ پیشوایان مذهبی ایرانی‌؛ گرایش‌های سازمان سیا به کسب اطلاعات در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ فعالیت‌های شوروی در ارتباط با رهبران مذهبی در دهه ۱۳۵۰‌؛ ارتشبد حسین فردوست‌؛ مرکزهای گردآوری خبر آمریکا در ایران‌‌؛ فعالیت‌های چریکی در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ دلایل فروپاشی ارتش و ساواک در دوران انقلاب‌؛ دربارۀ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ ارتشبد نعمت‌الله نصیری؛ ریچارد هلمز و ویلیام سالیوان به عنوان سفیران آمریکا در ایران‌؛ پروندۀ روان‌شناختی شاه در سازمان سیا‌؛ بیماری شاه‌؛ دستورالعمل‌های جمع‌آوری اطلاعات در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ ارزیابی سازمان سیا از ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

متن

oneyernest_1 oneyernest_2 oneyernest_3 oneyernest_4 oneyernest_5

فهرست

۱۳۸ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده