مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با ناس، چارلز

آغاز دوران کار‌؛ نقش ایران در حل مسایل منطقه‌؛ روابط آمریکا و ایران‌؛ میزان آگاهی آمریکا از چگونگی انقلابِ در شرف وقوع؛ فروش اسلحه به ایران‌؛ روابط بازرگانی و اقتصادی ایران و آمریکا‌؛ سفارت آمریکا در ایران‌؛ چگونگی جمع‌آوری اطلاعات در ایران‌؛ سیاست آمریکا در ایران در دوران دولت‌های نیکسون و فورد‌؛ دوران سفارت ویلیام سالیوان؛ سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران در دوران کارتر‌؛ دربارۀ ساواک و میزان آگاهی آمریکا از عملیات این سازمان‌؛ عملیات چریکی در ایران‌؛ نگاهی به نقش آمریکا در ایران و تلاش برای مهارکردن انقلاب‌؛ ماموریت هایزر در ایران‌؛ دولت بختیار‌‌؛ سیاست آمریکا پس از انقلاب‌؛ روابط سفارت آمریکا با رهبران انقلاب‌؛ فعالیت‌های سفارت آمریکا پس از انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ ترازنامۀ روابط آمریکا و ایران در دوران شاه.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

قسمت 14

قسمت 15

متن

Charles-Naas-Vol-I Charles-Naas-Vol-II Charles-Naas-Vol-III Charles-Naas-Vol-IIII Charles-Naas-Vol-V Charles-Naas-Vol-VI Charles-Naas-Vol-VII Charles-Naas-Vol-VIII Charles-Naas-Vol-VIIII

فهرست

۲۴۷ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده