مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با معتمدی، قاسم

خاطراتی از کودکی‌؛ آموزش پزشکی در دانشگاه تهران‌؛ اشتغال در وزارت بهداری‌؛ وضعیت بهداشت و سلامت در ایران در آن دوره‌؛ برنامه‌ریزی برای آموزش بهداشت در ایران‌؛ نقش مشاوران خارجی در برنامه‌ریزی در بهداشت‌؛ مطالعاتی در زمینۀ واگیرشناسی‌؛ نقش سازمان‌های مختلف برای جلوگیری از شیوع بیماری در ایران‌؛ برنامه ریزی برای آموزش پزشکی در ایران‌؛ آموزش عالی در ایران‌؛ ریشه و برنامه‌های حزب رستاخیز‌‌‌‌؛ بررسی دلایل وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ بیماری شاه‌؛ واکنش بزرگان سیاسی ایران به دگرگونی‌های انقلابی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Qassem-Motamedi-APt-I_0.pdf Qassem-Motamedi-BPt-II.pdf Qassem-Motamedi-English.pdf

فهرست

۹۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده