مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مجتهدی، محمدعلی

خاطراتی از دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی؛ شرح سفر از شمال به تهران و سپس به اروپا برای ادامۀ تحصیل؛ خاطراتی از دبیرستان البرز؛ برنامۀ درسی، سطح آموزش و نقش دبیرستان البرز در تحقق اهداف آموزشی کشور و دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی ایران؛ خاطرات از دوران ریاست در دانشگاه ملی و دانشگاه صنعتی آریامهر؛ پیشرفت ایران در زمینۀ آموزش عالی در رشته‌های علمی و فنی؛ خاطراتی از محمدرضاشاه و برخی از مقامات بلندپایۀ دولتی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Mohammad-Ali-Mojtahedi-APt-I Mohammad-Ali-Mojtahedi-English

فهرست

۴۰ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده