مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با محامدی، حمید

دوران کودکی و تبار خانوادگی؛ آغاز فعالیت‌های سیاسی؛ گرایش به جبهه ملی در دهه ۱۳۳۰؛ تاریخچه‌ای از تشکیل کنفدراسیون دانشجویان ایران، ساختار و اهداف آن؛ روابط کنفدراسیون و حزب توده؛ روابط میان گروه‌های تشکیل دهندۀ کنفدراسیون؛ واکنش دولت ایران به جنبش سیاسی دانشجویی؛ آغاز گرایش جنبش دانشجویی به رادیکالیسم؛ تاثیر شورش‌های مذهبی آغاز دهه ۱۳۴۰ در جنبش دانشجویی؛ نقشۀ ترور شاه.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Hamid-Mohammedi-APt-I Hamid-Mohammedi-English

فهرست

۴۶ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده