مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مایر، آرمین

روابط ایران و ایالات متحدۀ آمریکا در دوران ریاست جمهوری جان کندی؛ نظر دولت آمریکا دربارۀ تیمور بختیار؛ نخست وزیری علی امینی، شاه و ایالات متحدۀ آمریکا؛ دربارۀ حوادث مرتبط با انقلاب سفید؛ رویدادهای سال‌های ۱۳۴۱ و ‌۱۳۴۲؛ روابط ایران و آمریکا در اواخر دهه ۱۳۴۰؛ نظر محمدرضا شاه دربارۀ سیاست آمریکا در ایران؛ فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در ایران؛ دربارۀ فروش اسلحه به ایران؛ شیوه رهبری محمدرضا شاه؛ نحوه تصمیم‌گیری دولت آمریکا نسبت به ایران؛ مواضع نیکسون و کیسینجر در مورد ایران؛ اوضاع سیاسی ایران در پایان دهه ۱۳۴۰.

متن

Armin-MeyerI Armin-MeyerII

فهرست

۵۷ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده