مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مصباح زاده، مصطفی

تبار خانوادگی و پیشینۀ تحصیلی؛ آغاز زندگی سیاسی در مجلس شورای ملی؛ دگرگونی‌های سیاسی ایران از جنگ جهانی دوم به بعد؛ شخصیت‌های بارز سیاسی و نظامی ایران؛ برداشت‌هایی از شخصیت و شیوه رهبری محمدرضا شاه؛ تاریخچه، ساختار و نحوه ادارۀ روزنامۀ «کیهان»؛ نقش رسانه‌های نوشتاری در عرصۀ سیاسی ایران؛ روابط رسانه‌های مطبوعاتی و دولت در ایران؛ مشکل سانسور؛ در ریشه‌های انقلاب اسلامی و خاطراتی از رویدادهای آستانۀ انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Mostafa-Mesbazadeh-APt-I

درباره مصاحبه شونده