مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با معصومی نائینی، سپهبد عبدالمجید

پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ خاطراتی از دانشکده افسری‌؛ عملیات نظامی علیه قوم‌های بختیاری در اصفهان‌؛ خاطراتی از سرتیپ تیمور بختیار‌؛ حسین آزموده و عبدالله هدایت‌؛ همکاری بین نیروهای مسلح‌؛ رابطه بین نیروهای مسلح و حزب پان ایرانیست‌؛ ایده‌ای برای تشکیل جنبش مقاومت ملی برای مقابله با اشغال احتمالی ایران از سوی نیروهای خارجی‌؛ برکناری عبدالله هدایت و برخی دیگر از امرای ارتش در دهه ۱۳۴۰‌؛ درگیری نظامی در سمیرم‌؛ روند کار وساختار قضایی در ارتش‌؛ محاکمۀ افسران عضو حزب توده‌؛ رویدادهای ۱۳۳۲؛ فضل‌الله زاهدی‌؛ حسن ارفع و حاجی علی ‌رزم‌آرا؛ محاکمۀ تجزیه‌طلبان در آذربایجان‌؛ ساواک و سازمان اطلاعات ارتش‌؛ سپهبد کیا‌؛ خدمت به عنوان وابستۀ نظامی در بغداد‌؛ اشتغال در دبیرخانۀ پیمان ‌سنتو؛ ساختار نیروهای مسلح‌؛ دربارۀ خرید اسلحه؛ محمد خاتمی و حسن طوفانیان‌؛ نیروهای مسلح در ماه‌های پیش از انقلاب‌؛ دولت بختیار‌؛ اعلام بی‌طرفی نیروهای مسلح در بهمن ۱۳۵۷‌؛ نیروهای مسلح در ماه‌های پس از انقلاب‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

درباره مصاحبه شونده