مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با محمودی، کامبیز

خاطرات دوران کودکی در کرمان‌؛ خاطرات زندگی در مشهد در دوران اشغال شوروی؛ شروع به کار در برنامۀ اصل ۴‌؛ فعالیت‌های جبهۀ ملی و توده‌؛ شروع پخش برنامه‌های تلویزیونی در ایران‌؛ سال‌های شروع صنعت تلویزیون در ایران‌؛ تلویزیون و سیاست دولت‌؛ تلویزیون و اصلاحات ارضی‌؛ تأسیس سازمان ملی رادیو و تلویزیون ایران‌‌‌؛ روابط بین سازمان ملی رادیو و تلویزیون ایران‌‌ و تلویزیون نیروهای مسلح آمریکا‌؛ ساختار‌، برنامه و روند کار سازمان ملی رادیو و تلویزیون‌؛ رهبری رضا قطبی در سازمان ملی رادیو و تلویزیون‌؛ برنامه‌سازی در سازمان ملی رادیو و تلویزیون‌؛ چشم‌انداز سازمان ملی رادیو و تلویزیون ایران‌‌ و پیامدهای سیاسی آن‌؛ تاثیر گروه‌های چپی بر سازمان ملی رادیو و تلویزیون‌؛ تحلیل خبر در رادیو و تلویزیون‌؛ برنامه‌های آموزشی در تلویزیون و تاثیرات آن‌؛ سازمان ملی رادیو و تلویزیون ایران‌‌ و دگرگونی‌های انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

متن

Kambiz-Mahmoudi-APt-I Kambiz-Mahmoudi-BPt-II Kambiz-Mahmoudi-English

فهرست

۹۹ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده