مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با محجوب، محمدجعفر

خاطراتی از دوران کودکی و تصاویری از تهران؛ اوضاع و احوال مدارس آن دوران؛ اشتغال به کار تندنویسی در مجلس شورای ملی و عضویت در حزب توده؛ ساختار حزب توده و شیوه فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی آن؛ سازمان‌دهندگان اصلی حزب توده‌؛ واکنش دولت به فعالیت‌های حزب توده در مجلس؛ فضای فرهنگی و روشنفکری در ایران دوران پهلوی؛ فضای روشنفکرانه در دانشگاه تهران؛ سیاست سانسور دولت؛ خاطراتی از حسن امامی استاد دانشکده حقوق و چگونگی انتصاب او به مقام امام جمعه تهران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

متن

Mohammad Jafar-Mahjub-I- pdf Mohammad Jafar-Mahjub-II- pdf Mohammad Jafar-Mahjub-III- pdf Mohammad Jafar-Mahjub-IV- pdf Mohammad Jafar-Mahjub-V-English- pdf

فهرست

۱۹۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده