مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مک آرتور، داگلاس دوم

برداشت‌هایی دربارۀ محمدرضا شاه؛ روابط ایالات متحدۀ آمریکا و ایران در آغاز دهه ۱۳۵۰؛ برنامه‌های ایران در مورد خرید اسلحه از آمریکا؛ روابط نظامی آمریکا با ایران؛ سیاست آمریکا نسبت به ایران در دوران ریاست جمهوری نیکسون؛ ارزیابی وضع اقتصادی ایران در اوایل دهه ۱۳۵۰؛ تلاش چریک‌های فداییان خلق برای ربودن وی؛ افزایش بهای نفت و پیامدهای آن بر روابط ایران و آمریکا؛ نقش جبهه ملی در عرصۀ سیاسی ایران در اوایل دهه ۱۳۵۰؛ نفوذ ایران در خلیج فارس در دهه ۱۳۵۰؛ سیاست ایران در منطقه.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Dougla-MacArthur-II-Vol-I Dougla-MacArthur-II-Vol-II Dougla-MacArthur-II-Vol-III Dougla-MacArthur-II-Vol-IIII

فهرست

۶۴ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده