مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با کیامنش، فریدون انوشیروان

خاطراتی از زندگی در جامعۀ زرتشتیان‌؛ ساختار و فعالیت‌های فرهنگی زرتشتیان در ایران‌؛ موقعیت اقلیت‌ها در ایران در اوایل قرن بیستم‌؛ یادآوری محله زرتشتیان در یزد پیش از دوران رضا شاه‌؛ تغییر و پیوستگی در دین و جامعه زرتشتیان در ایران در دوران پهلوی.

قسمت 1

فهرست

فایل صوتی

درباره مصاحبه شونده